Projekty

Evropské partnerství ve výzkumu a vývoji vrámci lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví

Úkolem Platformy je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje lesnictví, dřevozpracujícího průmyslu a prodeje výrobků ze dřeva a na bázi dřeva v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

Primárním úkolem platformy je definovat Národní výzkumnou agendu a vybudovat nezbytně nutné, efektivní partnerství za účelem konstruktivního řešení vytýčených oblastí. ČTPLH úzce spolupracuje se zastřešující evropskou technologickou platformou.

Partnerství v projektech

INOVAČNÍ PLATFORMA PRO ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČTPLH

Doba trvání projektu: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2014 Celkem přidělené finanční prostředky na projekt: 4 500 000,–- Kč Dotace OPPI: 3 371 000,–- Kč Soukromé spolufinancování: 1 129 000,–- Kč

Stručný popis projektu:

Posláním platformy je vytváření a podpora vazeb mezi aplikovaným výzkumem a komerční sférou. K jejím hlavním cílům patří podpora a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem v návaznosti na strategický dokument Vision 2030 EU. Cílem je definovat vizi rozvoje platformy, rozpracovat a následně také prosazovat konkrétní opatření, která s tímto záměrem souvisejí. Hlavním cílem odvětví založeného na lesnictví a navazujícím průmyslu je, že do roku 2030 bude klíčovým přispěvatelem k trvale udržitelné evropské společnosti. Bude provozovat konkurenceschopný, pokrokový a na vysokých znalostech založený průmysl podporující užívání obnovitelných lesních zdrojů ve spolupráci s nejnovějšími trendy VaV.

Cílem projektu je napomáhat vhodnému rozvoji trhu pro lesní hospodářství a navazující průmyslových odvětví hlavně ve střednědobém až dlouhodobém horizontu prostřednictvím: výzkumů a analýz potřeb trhu, marketingovými projekty na podporu sektoru, konference a semináře na téma dotační politiky EU Horizontu2020 aj., aktualizace strategických dokumentů, podávání konkrétních projektů MPO, MZe, MŠMT-TIP, Eureka, COST, GAČR, TAČR, KUS.

Harmonogram projektu:

Etapa 1: 1. 9. 2012 – 14. 4. 2014

Tvorba projektového týmu, rozdělení kompetencí, úvodní workshop. VŘ na průzkumy trhu a zadávání expertních studií. Úprava webových stránek, marketingová kampaň na podporu projektu. Iniciace a podávaní projektů zaměřených na V a V. Studie, workshopy, veletrhy – aktualizace SVA a IAP na základě výsledků studií, workshop s členy platformy, účast na veletrzích PT bude odborným garantem těchto veletrhů a organizátorem odborného doprovodného programu. Účast na zasedání ETP. Realizace projektů VaV.

Etapa 2: 15. 4. 2014 – 31. 12. 2014

Workshopy a semináře, účast na zasedání ETP. Iniciace a podpora projektů VaV – národní a mezinárodní projekty – zahájení řešení popřípadě řešení projektů zaměřených na vědu a výzkum, tvorba portálu centrum profesních kontaktů, cílená podpora členů platformy, diseminace znalostí získaných díky projektu a jejich aplikace.

WEB: http://project.forestplatform.cz


Platforma pro posílení dovedností interkulturního managementu TOP-STUDENT

Cílem projektu je funkční síť institucí, která je schopna vzájemné komunikace a síť je schopna nahlížet na otázky z mnoha pohledů, vzájemně se obohacovat a informovat se o portfoliích institucí a možnostech vzájemné interakce. Cílem projektu je zdokonalený člen cílové skupiny – nejčastěji student nebo pracovník Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Propojení zdánlivě nesourodých institucí má vysoký inovační potenciál. V současné rychle se vyvíjející společnosti jsou takováto partnerství nutností. Zapojení partnerů mimo tradiční obory je unikátní příležitost pro členy cílové skupiny. Člen cílové skupiny, který získal zkušenosti z pohybu v síti složené z partnerů různého typu, je významně obohacen. Člen cílové skupiny má informace o principu zřizování platforem a klastrů a získal praktické znalosti z jejich fungování. Napojení na partnery z jiných oblastí přináší možnost inovovat zaběhnuté mechanizmy a analyzovat zaběhnuté procesy instituce.

Doba trvání projektu: od 1.9.2011 do 31.8.2014

Celkem přidělené finanční prostředky na projekt:  13.336.051,68 Kč

Celkem přidělené finanční prostředky pro ČTPLH: 801.327,00 Kč

http://www.topstudent.eu/


Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost InoBio

Globálním cílem projektu Inovace biologických a lesnických disciplín je uplatnění efektivních nástrojů zajišťování kvality vzdělávání a adaptace na měnící se společenské a sociekonomické podmínky. Strategickým cílem je implementace a integrace multidisciplinárních a multistrukturálních poznatků biologie a ekologie (BioE) na LDF MENDELU. Důraz je kladen na celostní přístup a vzájemné propojení disciplín či předmětů. Cíle projektu budou realizovány skrze inovaci a optimalizaci studijních plánů, praxí a stáží. Jsou zdůrazněny souvislosti a průniky do profesně aplikačních oborů jako profilových a unikátních předmětů vyučovaných na LDF MENDELU. Naplnění stanoveného cíle projektu podpoří uplatnění nových forem interaktivní výuky zaměřené na praktické osvojení znalostí formou projektové výuky, zefektivnění praktických cvičení, odbornými praxemi na 4 partnerských organizacích. Bude podpořena efektivita výuky a schopnost CS provádět inovace a uplatnit je v praxi. Bude dosaženo obsahové a kvalitativní inovace relevantních předmětů s prioritním důrazem na implementaci aktuálních poznatků v oblastech genetiky, ekofyziologie, stresové a produkční ekologie apod.

Doba trvání projektu: od 1.2.2012 do 31.1.2015

Celkem přidělené finanční prostředky na projekt:   64.229.772,00 Kč

Celkem přidělené finanční prostředky pro ČTPLH:  1.210.000,00 Kč

http://inobio.ldf.mendelu.cz/

Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší konkurenceschopnost TechDrev

Cílem projektu je zkvalitnění procesu výuky a získávání praktických zkušeností vysokoškolských studentů prostřednictvím inovace technicky zaměřených studijních programů. Unikátnost projektu spočívá v založení virtuální továrny. Projekt naplňuje DZ MENDELU především v oblastech propojení vzdělávání s praxí, spolupráce s firmami, inovace studijních plánů, zvyšování kvality studijních opor a materiálů, podpory diverzifikace podob vzdělávání. Jedním z cílů je zatraktivnění studia oborů, které se zabývají zhodnocením domácí obnovitelné suroviny, dřeva, pomocí moderních didaktických prostředků.  Důraz je kladen na propojení univerzitního vzdělávání s aplikační sférou. Prostřednictvím profesních asociací a společenstev studenti absolvují stáže u budoucích zaměstnavatelů. Odborníci z praxe budou mentory na firemních stážích pro studenty. Nedílnou součástí budou přednášky významných odborníků z praxe a ze zahraničí. Harvestorový simulátor a základy virtuální továrny s reálným výstupem umožní simulaci vývoje výrobků a jejich výrobu. Jde o implementaci prvků průmyslového inženýrství do studia. Výsledkem projektu bude konkurenceschopný inovovaný program s absolventy v perspektivní oblasti produkce, zpracování a využití dřeva jako obnovitelné suroviny a ekologického zdroje energie.

Doba trvání projektu: od 1.2.2012 do 31.1.2015

Celkem přidělené finanční prostředky na projekt:  42.469.477,50 Kč

Celkem přidělené finanční prostředky pro ČTPLH:  292.538,40 Kč

http://techdrev.ldf.mendelu.cz/
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji POPRAR

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na požadavky znalostí ekonomiky. Projekt je zaměřen na zintenzivnění spolupráce mezi univerzitní a podnikatelskou sférou a podporu praktických kompetencí v projekční činnosti, dále na diverzifikaci a internacionalizaci studia. Smyslem projektu je vytváření multioborových studentských týmů schopných řešit praktické projekty. Sjednocujícím tématem je problematika vody a vodních zdrojů. Voda je významným prvkem celých územních a ekonomických systémů a je také strategická komodita, jejíž cena a dostupnost se v blízké době stane klíčovým faktorem pro udržení a rozvoj mnoha regionů. Integrace musí být multidisciplinární a multistrukturální a musí zahrnovat spolupráci mezi obory a subjekty různého charakteru.

Doba trvání projektu: od 1.12.2011 do 30.11.2014

Celkem přidělené finanční prostředky na projekt:  31.684.162,40 Kč

Celkem přidělené finanční prostředky pro ČTPLH:  1.050.929,00Kč

http://www.poprar.eu/

TOP – STUDENT otevře studentům nové možnosti

Tisková zpráva, Brno 3.11.2011

Nový projekt zaměřený na získání komunikačních schopností a zkušeností odstartoval na podzim letošního roku na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy university v Brně. Projekt, financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zahrnuje 4 klíčové aktivity a jeho partnery jsou zástupci komerční sféry, akademické půdy i oborové platfirmy. Během tří let počítá s proškolením stovek studentů zejména formou mentoringu a intershipu.

Pro lepší vstup studentů do praxe

Pod zkráceným názvem TOP-STUDENT se skrývá platforma pro posílení dovedností interkulturního managementu. Primární cílovou skupinou jsou studenti a zaměstnanci Mendelovy university v Brně se zaměřením na studenty Lesnické a dřevařské fakulty a Provozně ekonomické fakulty. Projekt si klade za cíl poskytnout cílové skupině možnost získání nových znalostí a zkušeností při komunikaci – ať již přímé osobní, nebo s jednotlivými partnery projektu a zástupci aplikační sféry. Mezi partnery projektu TOP – STUDENT patří vedle Mendelovy universita v Brně také Statutární město Brno, Úřad městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora, klastr CREA Hydro&Energy, o.s., Česká pojišťovna a.s., Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví a reklamní agentura EQUICom s.r.o.. Propojení s komerční sférou je v oblasti vzdělání a výzkumu v současné době nezbytné. V technických oborech přitom není komunikace běžnou součástí standardního vzdělání. Kontakt s partnery projektu a vzájemné konzultace pomohou studentům Lesnické a dřevařské fakulty rozvíjet své dovednosti nejen odborné a lépe se připravit na budoucí vstup do praxe.

Klíčové aktivity zahrnují také mentoring

Projekt je rozplánován do čtyř klíčových aktivit, mezi stěžejní patří Intership a Mentoring. „V rámci klíčové aktivity Intership jsou připravovány zahraniční stáže členů cílové skupiny, Mentoring zahrnuje stáže studentů u partnerů projektu“, vysvětluje Bc. Petra Volejníková, koordinátorka projektu. Mentee navštěvuje pracoviště svého mentora a provází jej při každodenní práci, společně s ním se účastní jednání a porad, nebo se přímo aktivně zapojuje do reálných projektů ve smyslu stínování svého mentora. Poznává tak dovednosti a metody rozhodování a řízení. Jde o velmi efektivní nástroj podpory a rozvoje lidského potenciálu, rozšířený zejména v zahraničí. Počítá s motivací jednotlivých mentees, jejich aktivitou a zájmem o stínování vybraných manažerů či odborníků. V projektu je navržen tzv. one-to-one mentoring především v aplikační sféře. Mentoři provedou následně hodnocení se svým mentees za účelem získání zpětné vazby. V klíčové aktivitě Intership budou realizovány zahraniční stáže, které členům cílové skupiny poskytnou unikátní příležitost seznámit se s prací na špičkových zahraničních pracovištích a s managementem mezinárodních sítí. Stáže jsou navrhovány např. do Forest Based Technology Platform v Bruselu či European Forestry Institute v Rakousku. Stážisté si povedou deník za aktivit realizovaných u zahraničního partnera a po návratu uspořádají přednášku pro ostatní členy cílové skupiny. V další klíčové aktivitě, Komunikační platformě, vznikne pro studenty a zaměstnance partnerů projektu sdílený prostor pro různé formy vzájemné výměny zkušeností a názorů. Efektivní komunikace může všem členům cílové skupiny pomoci při řešení komplikovaných situací. Velmi důležitou součástí komunikace bude také Networking (síťování). Partneři se budou se členy setkávat na veletrhu pracovních příležitostí, prostřednictvím coffee break live, na open fóru a workshopech.

Poslední z klíčových aktivit jsou Trainings, neboli vzdělávací a tréninkové činnosti, které mají za cíl zvýšit studentům specifické znalosti a kompetence. Budou realizovány činnosti na podporu zaškolení pracovníků zaměřených na projektový management (rozvoj duševního vlastnictví, konsorciální smlouvy, reporting, finanční řízení). Rozvoj tzv. měkkých dovedností bude zajištěn pomocí dalších činností – komunikace v anglickém, francouzském a německém jazyce, mediální trénink, prezentační schopnosti či projektový management. Studijní materiály budou rovněž umístěny na webových stránkách projektu, aby byly dostupné i ostatním členům cílové skupiny.

Celý projekt TOP-STUDENT trvá 36 měsíců a je rozvržen do dílčích etap.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) má devadesátileté zkušenosti se vzděláváním studentů v různých stupních univerzitního vzdělávání. Je zapojena do celoevropského univerzitního prostoru a úzce spolupracuje s dalšími institucemi, zabývajícími se výzkumem a vývojem v příbuzných oborech. MENDELU je v posledních letech řešitelem mnoha projektů financovaných pomocí ESF a rozpočtu ČR. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně je jednou z nejúspěšnějších fakult v získávání těchto projektů a je zapojena do celosvětové sítě International Union of Forestry Research Organizations.